گلزار نوریکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

تماس با ما - گلزار نور

سخن دوست :امام حسين (ع) فرمود: پروردگارا! آن كه تو را نيافت، چه يافت و آن كه تو را يافت، چه از دست داد؟

تماس با ما